Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ / ΟΡΙΣΜΟΙ

α) ΠΤΗΣΗ
Σε πτήση θεωρείται ότι βρίσκεται το αερομοντέλο, όταν δεν έχει πλέον κανενός είδους επαφή με το έδαφος ή με οτιδήποτε είναι προέκταση αυτού (π.χ. θάμνοι, κολωνάκια, δέντρα).

β) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΤΗΣΗΣ
Η μέτρηση χρόνου διάρκειας πτήσης ξεκινά από την χρονική στιγμή που το μοντέλο βρίσκεται εν πτήση και σταματά με την πλήρη επαφή όλων των τροχών με το έδαφος.

γ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οποιοδήποτε μονοκινητήριο μοντέλο (χαμηλοπτέρυγο, υψι-πτέρυγο, ή διπλάνο), με αποκλειστική μέθοδο πρόωσης κινητήρα εσωτερικής καύσης κυβισμού 6,5cc άνω για δίχρονους και 10cc και άνω για τετράχρονους και μέγιστο εκπέτασμα έως 2,00μ.

δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
Ο διαγωνιζόμενος έχει προθεσμία ενός λεπτού από την στιγμή που θα κληθεί για να εκτελέσει την πτήση μέχρι να ξεκινήσει η μέτρηση αυτής. Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση της προθεσμίας και δεν έχει ξεκινήσει η πτήση, τότε ο διαγωνιζόμενος έχει εκ νέου την ευκαιρία να απογειωθεί μετά τον τελευταίο κατά σειρά διαγωνιζόμενο του ιδίου γκρούπ. Εάν και πάλι δεν πετύχει να απογειωθεί εντός λεπτού, τότε χρεώνεται με ποινή αφαίρεσης δύο λεπτών στον τελικό του χρόνο πτήσης εφόσον απογειωθεί, άλλως μηδενίζεται.

ε) ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ
Η προσγείωση θεωρείται έγκυρη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα στην ζώνη προσγείωσης του μοντελοδρομίου και εφόσον το μοντέλο είναι σε καλή κατάσταση δηλαδή μπορεί να απογειωθεί εκ νέου (το σπάσιμο της έλικας δεν υπολογίζεται). Στην περίπτωση μη έγκυρης προσγείωσης, ο διαγωνιζόμενος μηδενίζεται.

στ) ΠΟΙΝΕΣ
Οι ποινές που αποδίδονται στον διαγωνιζόμενο αφαιρούνται από τον χρόνο πτήσεως αυτού.

ζ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται από τον Αλυτάρχη, εντός της ζώνης επιτηρούμενης στάθμευσης (ΖΕΣ), ο οποίος και εξετάζει αν κάθε μοντέλο που συμμετέχει πληροί τις προδιαγραφές, με δικαίωμα αποκλεισμού αν αυτές δεν τηρούνται ή αν διαπιστώσει άλλα προβλήματα σε μοντέλο που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια πτήσης των χειριστών ή των θεατών.

η) ΔΟΚΙΜΕΣ / ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Θα επιτραπεί η δοκιμαστική λειτουργία κινητήρων και πτήσεις δοκιμών πριν από τον αγώνα, σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί από τον Αλυτάρχη. Θα χορηγηθεί άπαξ, ποσότητα καυσίμου ιδίας ποιότητας με αυτήν του αγώνα για τις δοκιμές των αγωνιζομένων.

θ) ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το καύσιμο θα είναι ενιαίου τύπου και κατασκευαστή με ποσοστό νίτρου 15 τοίς εκατό και παρέχεται από την οργανωτική επιτροπή δωρεάν. Η ποσότητα θα καθοριστεί από την επιτροπή αγώνα σε σχέση μέ το πλήθος των διαγωνιζόμενων και θα ανακοινωθεί κατά την ενημέρωση χειριστών την ημέρα του αγώνα. Η διαδικασία εφοδιασμού πραγματοποιείται στον επιτηρούμενο χώρο και έχει ως εξής:
1) Πρώτα πιστοποιείται ότι ντεπόζιτο του μοντέλου είναι εντελώς κενό.
2) Κατόπιν εισάγεται η συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου. Η χρήση του συγκεκριμένου παρεχόμενου καυσίμου και της ποσότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες.

ι) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Η επιτροπή αγώνα, αποτελείται από τον Αλυτάρχη, ένα Κριτή-Χρονομέτρη με δύο βοηθούς. Η επιτροπή αγώνα αποτελείται από Μέλη της Ε.Α.Θ.

κ) ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / ΓΚΡΟΥΠ
Ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών, ο Αλυτάρχης θα καθορίσει με κλήρωση την σειρά εκκίνησης όπως και τα γκρούπ (εάν υπάρξουν) φροντίζοντας να μην υπάρχει πρόβλημα με τις συχνότητες.

λ) ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο Αλυτάρχης ανακοινώνει την εκκίνηση του πρώτου διαγωνιζόμενου στο πρώτο γκρούπ και ανά δύο λεπτά των υπολοίπων. Η εκκίνηση του επόμενου γκρούπ θα γίνει μετά την προσγείωση του τελευταίου εν πτήση αερομοντέλου του προηγούμενου γκρούπ. Ο διαγωνιζόμενος με τον μεγαλύτερο χρόνο πτήσης θα είναι ο 1ος Νικητής, ο αμέσως προηγούμενος μεγαλύτερος χρόνος θα είναι ο 2ος νικητής και ο αμέσως προηγούμενος μεγαλύτερος χρόνος θα είναι ο τρίτος νικητής.

μ) ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Λόγω του φιλικού χαρακτήρα της συνάντησης δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις.

ν) ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Μετά την άφιξη στο Μ/Δ, τα αερομοντέλα τοποθετούνται (συνοδευόμενα από τις τηλεκατευθύνσεις τους) στα Pitts που αποτελούν την ζώνη επιτηρούμενης στάθμευσης (ΖΕΣ) καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Κάθε αερομοντέλο μετά την προσγείωσή του παραμένει στην ΖΕΣ μέχρι την λήξη του αγώνα. Ο επιτηρούμενος χώρος θα είναι οριοθετημένος, με ταινία σήμανσης και η είσοδος και παραμονή επιτρέπεται ύστερα από έγκριση του Αλυτάρχη, μόνο στους χειριστές και σε έναν βοηθό για κάθε μοντέλο.

ξ) ΖΩΝΗ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ
Ως ζώνη απογείωσης-προσγείωσης ορίζεται αποκλειστικά και μόνο ο κεντρικός διάδρομος. Μοντέλο που προσγειώνεται εκτός διαδρόμου αυτόματα αποκλείεται εκτός της περίπτωσης που μετά την προσγείωση στον διάδρομο εξέλθει από αυτόν.

ο) ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν κύπελλα και αναμνηστικά διπλώματα, στους τρεις πρώτους νικητές της συνάντησης και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες. Παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό του αγώνα, ισχύει και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Ασφάλειας του Μοντελοδρομίου της Ε.Α.Θ.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+